Tarieven

Met de harmonisatie in 2018 is het peuterspeelzaalwerk omgevormd naar peuteropvang in de gemeente Bunschoten. Deze omvorming naar peuteropvang betekent voor ouders die beide werkend zijn dat er kinderopvangtoeslag aangevraagd kan worden over de plaatsing van de peuter bij het Kwetternest.

Heeft u recht op kinderopvangtoeslag? U betaalt dan het bruto bedrag  per uur aan Stichting Peuterschool Kwetternest en ontvangt een maandelijkse toeslag van de belastingdienst. Vanaf januari 2019 hanteren we een uurprijs van €7.50

Inkomensafhankelijke ouderbijdrage

Ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag geldt er een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. De gemeente Bunschoten subsidieert deze tegemoetkoming volgens het VNG tabel rechtstreeks naar het Kwetternest. Ouders moeten alleen aantonen wat hun jaarinkomen is. De link bevat extra informatie over inkomensafhankelijke bijdrage.inkomensafhankelijke bijdrage.

Bij een VVE indicatie, plaatsing voor 4 dagdelen per week wordt de ouderbijdrage door middel van kinderopvangtoeslag of naar een inkomensafhankelijke ouderbijdrage vastgesteld voor de eerste en tweede dagdeel. Het derde en vierde dagdeel zijn gratis en worden bekostigd door de gemeente Bunschoten

Tarieven bij kinderopvangtoeslag teruggave:

De bedragen hieronder vermeld zijn bruto uurprijzen per maand per ochtend of middag, na aftrek van uw toeslag weet u wat u daadwerkelijk betaald.
U betaalt voor 40 weken peuteropvang per jaar, maar dat wordt omgerekend naar een gemiddeld maandbedrag, dat maandelijks (12 maanden per jaar) geïncasseerd wordt.

Ochtend dagdeel (3.5 uur per week) 8.15 – 11.45 uur

1 dagdeel : €87,50

2 dagdelen: €175,00

3 dagdelen: €262,50

4 dagdelen: €350,00

Verlengde ochtend van  8.15-12.45 uur= 4.5 uur:

1 dagdeel : €112.50 / 2 dagdelen: €225

Middag dagdeel (3 uur per week) 12.45 – 15.45 uur

1 dagdeel : €75,-

2 dagdelen: €150,-

3 dagdelen:€225,-

4 dagdelen: €300,-

Verlengde middag van 4 uur per dagdeel : 11.45-15.45 uur

1 dagdeel: €99,99

2 dagdelen: €199,99

Uitgebreide Peuteropvang van 6 uur per dagdeel: 8.15-14.15 uur (continurooster) alleen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

1 dagdeel 8.15- 14.15 : €150,-

2 dagdelen 8.15- 14.15 : €300,-

Door dagdelen met elkaar te plussen is het mogelijk dagopvang aan te bieden van 8.15 tot 15.45 uur ( met uitzondering op woensdag)

De peuteropvangkosten  worden voldaan via een automatische incasso.

Beleid en Protocollen           

Wij werken volgens een aantal beleid en protocollen regelgeving binnen de peuterschool. De belangrijkste daarvan is het pedagogisch beleidsplan die voor de ouders ter inzage ligt. Daarnaast handelen de leidsters volgens het Hygiëne protocol en het Ziektebeleidsplan. Hierin staat o.a. beschreven bij welke ziekte of omstandigheden uw kind niet naar de peuterspeelzaal mag komen i.v.m. besmetting.

GGD rapportage

Via deze link heeft u inzage in de inspectierapporten van de GGD.

Pedagogisch Beleidsplan

Klik hier voor het Pedagogisch Beleidsplan (januari 2018).

Informatieboekje

Klik hier voor het informatieboekje.

Bestuur Stichting Peuterschool Kwetternest

Ineke Berendse

Gerdiana Heinen

Daniëlle Heinen (dagelijkse leiding)

Ouderraad van de Stichting Peuterschool Kwetternest

Tessa Khonraad

Clarine de Kleer

(Vacant)

Onze Pedagogisch medewerkers

Alinda van Diermen        Anita Duijst                  Elly Verhaar           Gerda van Twillert

            

Hanny ter Haar       Iemke van Twillert     Mirjam vd Hoogen  Tessa Nieborg      Deborah de Graaf

           

Klachtenprocedure

Stichting Peuterschool Kwetternest hanteert een klachten procedure. Klachten horen we liever niet, maar mochten er klachten zijn willen wij deze graag oplossen. Het eerste aanspreekpunt is de vaste pedagogisch medewerker op de groep. Deze kan u eventueel doorverwijzen naar de leidinggevende. Tot slot kunt u overwegen om uw klacht schriftelijk in te dienen aan het bestuur van de Stichting Peuterschool Kwetternest, p/a Oude Gest 3 3752 EG Bunschoten-Spakenburg.

Vanaf 1 januari 2016 is Peuterschool Kwetternest volgens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen geregistreerd bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waaraan tevens het Klachtenloket Kinderopvang verbonden is. De commissie Zorg en Welzijn behandelt klachten van consumenten en oudercommissies tegen ondernemers in de kinderopvang over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar) in kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen.
Contactgegevens:
De geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Telefoonnummer geschillencommissie: 070-3105310